Site overlay Logo

Официални правила на Инстаграм игра #OlympusYogurtChallenge

1.     Правила на Играта "Olympus Yogurt Challenge"

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Olympus Yogurt Challenge“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата https://www.olympusfoods.bg/ за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила влизат в сила на 07 юли 2021 година и важат за целия период на провеждане на Играта /до 31.07.2021 г. вкл./, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата https://www.olympusfoods.bg/. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

1.4. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.5. Играта предоставя възможност за получаването/спечелването на 10 /десет/ броя подаръчни кутии Olympus с продукти и фитнес аксесоари и 1 /една/ голяма награда – Smart кантар за измерване на тегло и смарт часовник. Механизмът на спечелването на награда е описан в Точка 5 от настоящите правила.

1.6. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

2. Организатор

2.1. Организатор на Играта е „ТирбулЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 119597076, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Керамика“ № 10,  (наричан по-долу за краткост „Организатор“).

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.

2.3. Играта се осъществява с любезното съдействие/участие на фитнес инфлуенсърите:

1. Теодора Тодорова

2. Борислав Лазаров

3. Джералдин Тодорова

4. Вайс Сайфи

5. Ваня Джаферович

6. Светозар Раев

7. Цветелина Митева

8. Александра Петрова

 

3. Срок и територия на провеждане на играта

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 07.07.2021 г. до 31.07.2021 г., включително. В рамките на този период, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

            4. Описание на наградите от Играта.

4.1. В рамките на играта от Организатора ще бъдат раздадени награди, както следва:

- 10 /десет/ подаръчни кутии с продукти /Olympus йогурт/ и фитнес аксесоари /тренировъчни ластици, въже за скачане/;

- 1 /една/ голяма награда – Smart кантар за измерване на тегло и смарт часовник.

 

5. Изисквания за участие в Играта

5.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца) както и фитнес инфлуенсърите, отправящи предизвикателствата.

5.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:

5.2.1. Има валиден Instagram акаунт. С участието си и предоставяне на снимка/стори/пост съгласно предвидените условия, участникът се съгласява снимката/сторито/поста му да бъде публикуван/а от Организатора на интернет страницата в Instagram https://www.instagram.com/olympusfoods_bulgaria, във Facebook: https://www.facebookcom/OlympusFoodsBulgaria, както и на всяка друга интернет страница на Тирбул ЕАД/Олимпус България.

5.2.2. От 07.07.2021 г. до 31.07.2021г.:

да заснеме и качи снимка/стори/пост както демонстрира гъстотата на йогурт Олимпус по креативен начин – например чрез обърната лъжица, докато е с главата надолу или по време на други подходящи действия и пози,  в собствения си профил във Instagram;

-  да включи хаштаг #OlympusYogurtChallenge;

- да последва профила на Olympus в Instagram- @olympusfoods_bulgaria;

- да тагне профила на Олимпус @olympusfoods_bulgaria.

5.3. С публикуване на снимка/стори/пост в Instagram с хаштаг #OlympusYogurtChallenge по смисъла на точка 5.2., участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

 

6. Условия за провеждане на Играта

6.1. В Играта може да участва всяко физическо лице над 18 години, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет сайта www.instagram.com и отговаря на изискванията за участие в Играта уточнени в т. 5.2.

6.2. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Instagram акаунт.

6.3. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Instagram. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Instagram.

6.4. С публикуване на снимка/стори/пост в Instagram с хаштаг #OlympusYogurtChallenge по смисъла на точка 5.2. и с приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

6.5. Всички награди от Промоционалната кампания ще бъдат раздадени от определени от организатора лица, като посредствон томбола на случаен принцип от всички отговарящи на правилата на Играта  и изпратени в определения срок (от 7 юли 2021 г.до 31 юли 2021 г. вкл.) снимки/сторита/постове ще бъдат избрани печаливши от тях.

6.6. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като например да използват несъществуващи/фалшиви Instagram акаунти, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др.

6.7. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 6.6 или на раздел 7, ще бъде дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш.

6.8. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на Играта.

6.9. Печелившите ще бъдат определени от лицата по т.6.5 по-горе, посочени от Организатора.

6.10. Участниците, спечелили награда от Игра, се обявяват с таг в отделен пост на интернет страницата на Играта :// https://www.instagram.com/olympusfoods_bulgaria/

 

7. Изисквания към снимките/сторито/поста

7.1. Публикуваният кадър (снимка/стори/пост) следва да бъде авторски, автентично възпроизведен или обработен допълнително и да отговаря на трите критерия: да притежава потенциал за споделяне, да бъде оригинален и забавен, без неговото заснемане да излага на риск здравето и живота на неговия автор и/или други участници.

7.2. Организаторът не носи отговорност за изображението и/ или съдържанието на снимките/кадрите, както и в случай, че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, използвал  и  публикувал  чужда/неавторска  снимка,  както  и  в  случаи,  в  които изображението  съдържа  лични  данни,  като  имена,  изображение,  телефонен  номер  и други на участника или други лица.

7.3. В  случай,  че  в  публикуваното  съдържание  присъства  лице,  различно  от  автора, последният отговаря за полученото съгласие на изобразеното лице, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно.

7.4. Всеки участник в настоящата Кампания носи отговорност при публикуване на своя снимка/видео материал за спазването и ненарушаване на авторските права, в т.ч. получаване на съгласие от изобразеното лице при портретна фотография/видео материал, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно.

7.5. С  публикуването  на снимка/стори/пост за  участие  в  Кампанията  всеки  потребител  декларира  и гарантира, че същият е личен авторски и се съгласява той да бъде използван за целите на настоящата Кампания, в това число да бъде копиран, допълнително редактиран и публикуван    на      страницата    на    Olympus foods България в Instagram: https:// https://www.instagram.com/olympusfoods_bulgaria/ включително, но не само в случай че неговият автор бъде избран като печеливш. Последващото използване на снимките за целите на Организатора е безвъзмездно и не е свързано с финансови или друг тип материални придобивки за автора на снимка/пост/стори.

7.6. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие снимки/сторита/постове, които не отговарят на условията на Играта или съдържат послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което: е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави; е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани; е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;  съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; проповядва агресивна или недемократична идеология; нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна; се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация; нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други; противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

7.7. Снимки/сторита/постове, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие в Играта участници, чиито снимки/видео материали противоречат на настоящите правила.

7.8. С публикуването на снимки в Играта всеки участник декларира, че всички авторски и сродни на авторското права върху изображението или съдържащите се в него произведения са уредени по начин, позволяващ на участника да използва снимката, да я публикува в интернет, както и да предоставя разрешение на Организатора да я използва.

7.9. Организаторът и Агенцията не носят каквато и да е  отговорност по отношение на претенции на трети страни във връзка с нарушени права на интелектуална собственост. С публикуването на снимка участникът се съгласява и предоставя правото на Организатора да публикува снимката във Instagram страницата - https://www.instagram.com/olympusfoods_bulgaria/

 

8. Механизъм за участие в Играта

8.1. Участието в играта е обвързано с използването на продукта Йогурт Олимпус на „Тирбул“ ЕАД. За участието в Играта е необходимо използването на Йогурт Олимпус за създаване на снимката/сторито/поста, като разходите по осигуряването му /на Йогурт Олимпус/ са за сметка на участниците.

8.2. За да се включи в Играта, участника трябва:

- да заснеме и качи снимка/стори/пост както демонстрира гъстотата на йогурт Олимпус по креативен начин – например чрез обърната лъжица, докато е с главата надолу или по време на други подходящи действия и пози,  в собствения си профил във Instagram,

- да  включи хаштаг #OlympusYogurtChallenge,

- да  последва профила на Olympus в Instagram- @olympusfoods_bulgaria,

- да тагне профила на Олимпус @olympusfoods_bulgaria,

в периода обявен за Играта / от 07.07.2021 г. до 31.07.2021г. вкл./.

Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в Играта, но има право само на една награда в случай, че бъде изтеглен от томболата.

            Участвалите след изтичането на срока на Играта, няма да бъдат включени в томболата за определяне на печалившите участници.

 

9.Определяне на печаливш и получаване на наградата

9.1. Наградите ще бъдат изтеглени и обявени на 02 август 2021 г. на случаен принцип /чрез томбола/ измежду участници отговарящи на посочените в правилата на Играта условия.

9.2. Само печалившите участници ще бъдат уведомени с лично съобщение, изпратено до Instagram профила им, с който са участвали в Играта.

9.3. Участницитe, определени за печеливши в Играта, следва в срок от 10 дни да изпратят лично съобщение на официалната страница на Тирбул ЕАД/Олимпус България във Instagram https://www.instagram.com/olympusfoods_bulgaria/ с трите си имена по лична карта и актуален телефон за контакти и имейл адрес, за да потвърдят получаването на своята награда.

9.4. В случай, че в срока по т. 9.3. избраният за победител участник не изпрати лично съобщение, счита се, че участникът се отказва от наградата си и Организаторът има право на негово място да определи нов участник, който да получи съответната награда.

9.5. Печелившият може да получи наградата си по куриер за сметка на Организатора, при заявено от него желание. В този случай избраният да получи награда участник следва да изпрати лично съобщение на официалната страница на Тирбул ЕАД/Олимпус България във Instagram с трите си имена, адрес за доставка и актуален телефон за контакти в срок от 10 (десет) дни от предоставянето на данните по т. 9.3.

9.6. Печелившите Участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях адрес. Участникът ще получи наградата си на посочения от него адрес в срок до 14  (четиринадесет ) дни от провеждане на тегленето чрез външно дружество - спедитор/ куриер.

9.7. За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на служител на спедитора/куриера валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните си с данните на печелившия.

9.8. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни.

9.9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

9.10. Дължимият данък върху дохода на физическите лица, изчислен спрямо получената награда съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), ако такъв е дължим, ще бъде за сметка на Организатора. С настоящото, Организаторът уведомява печелившите участници, че ако получат награда, трите им имена и ЕГН ще бъдат съобщени на Национална агенция за приходите, за целите на деклариране и внасяне на дължимия данък във връзка с наградите, ако такъв е дължим.

9.11. Печелившият участник ще получи наградата си и в посочения срок, като предварително се уточни с Организатора за мястото и начина на предаване на наградата и оформянето на необходимите документи, нужни за изплащането на съответния данък, ако такъв е дължим. Печелившият участник следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като предостави на Организатора необходимите данни да изпращане на наградата посредством електронна поща, подпише необходимите за придобиване на собствеността документи, съгласно действащото законодателство в Република България, представи необходимите данни и удостовери писмено, че е получил наградата.

9.12. След края на играта и след раздаване на наградите при необходимост ще се проведе изравнително теглене на печеливши при условие, че през периода са останали нераздадени награди, поради това, че:

- спечелилите не са били намерени от организаторите;

- има несъответствие с механизма на играта.

9.13. Организаторът не носи отговорност за дефекти или забавяне при предоставянето и/или получаването на наградата по вина на куриерската служба. В такива случаи участникът е длъжен да поиска от Организатора информация за куриерската служба на Организатора и да се обърне директно към нея.

 

10. Прекратяване на участие, прекратяване на Играта 

10.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това, като изпрати лично съобщение на официалната страница на Тирбул ЕАД/Олимпус България във Instagram https://www.instagram.com/olympusfoods_bulgaria/ със съдържание „Не желая да участвам в Играта „ Olympus Yogurt challenge “.

10.2. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди 18.07.2021 г. при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата игра.

10.3. Организаторът може да прекрати настоящата Игра при наличие на нарушение или злоупотреба с правилата на играта или при извънредни обстоятелства.

10.4. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване;

 10.5. Организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на Играта, както и за причините за това прекратяване на https://www.olympusfoods.bg/

 

11. Отговорност

11.1. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

11.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет страницата https://www.instagram.com/olympusfoods_bulgaria/ Instagram или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

11.3. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

11.4. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с Играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства, и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин.

11.5. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

11.6. Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички и всякакви разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет).

11.7. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

11.8. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 11.9.  Организаторът не носи отговорност и в следните случаи: Печелившият участник е предоставил за контакт невалиден телефонен номер, неточен или неверен адрес.

11.10.  При неточен или непълен адрес за доставка на наградите - в този случай организаторът се свързват с печелившия за доуточняване на коректния адрес.

 11.11. Организаторът не носи отговорност за евентуално причинени на Участниците в Играта вреди, травми и т.н.  във връзка с участието им в Играта.

11.12. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от Организатора причини, включително, но не само, настъпила повреда на наградата.

11.13. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с възможността за достъп до информация във връзка с Играта, включително за възникнали технически проблеми по поддържането на Страницата на Играта.

11.14. Организаторът не носи отговорност за последиците от предоставянето на неверни данни за участие в Играта или от получаването или използването на наградата.

11.15. Организаторът не носи отговорност по отношение качеството и безопасността на наградите, ако последните са произведени или предоставени от трети лица.

 

12. Защита на личните данни

Личните данни, събрани във връзка с провеждането на Промоционалната кампания ще бъдат използвани единствено за осигуряване на нормалното протичане на Промоционалната кампания, включително за предаване на спечелените награди и в съответствие с изискванията на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни.

12.1. Организаторът обработва личните данни на Участниците, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, за целите на участие в настоящата Игра.

12.2. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни, за целите, посочени в настоящите Условия. За да бъде възможно осъществяването на Играта, Организаторът обработва имената, телефоните на участниците, както и адресите на печелившите .

12.3. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата Игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на Играта.

12.4. Организаторът обработва лични данни както на участниците, така и на спечелилите участници в играта за целите на изпращане на наградите и внасяне и деклариране на дължимия по закон данък.

12.5. Личните данни, необходими за деклариране на наградите и заплащане на съответния данък ще бъдат обработвани в срок от 11 години. Всички останали лични данни ще бъдат изтрити/заличени до 6 години, след приключване на играта. Играта се счита приключена с предаването на всички награди. Въпреки това, някои лични данни биха могли да бъдат заличени по-рано – например при оттегляне на съгласие, ако закон задължава Организатора да изтрие/заличи данни, когато Организаторът прецени, че не се нуждае от дадени лични данни за определени цели.

12.6. Личните данни могат да бъдат разкрити на следните получатели:

- Национална агенция за приходите - с оглед деклариране на предоставена награда (ако това се изисква съгласно законодателството) и спазване на изискванията на приложимото законодателство.

- Други органи на власт – в случаи, предвидени в действащото законодателство.

- Доставчици на услуги – например куриерски такива.

- Други администратори на лични данни, които предоставят съответни услуги – банки, одитори, адвокати, професионални консултанти и застрахователи и други – когато това е необходимо за легитимния интерес на Организатора с оглед предоставяне на определена услуга във връзка с дейността й.

12.7. В случай, че спечелил участник реши да не предоставя личните си данни за получаване на наградата или нейното деклариране, съответният участник губи правото си да я получи.

12.8. Независимо от посоченото в т. 12.3 по-горе, за участие в Играта Организаторът изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено от участниците по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин. При непредоставяне или оттегляне на предоставено съгласие във връзка с Играта от физическо лице участието му в Играта ще бъде невъзможно.

12.9. Личните данни, предоставени на, и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни нормативни разпоредби на трети лица на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-конкретно, личните данни на печелившия Участник, както и, при необходимост, на резервните участници ще бъдат предадени на куриер за целите на получаване на наградата по възлагане на Организатора.

12.10. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Играта, са: две имена, ЕГН и имейл адрес, а на печелившите/ резервните Участници също така и три имена (име презиме и фамилия, телефон за връзка и адрес).

12.11. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство в областта на защита на личните данни, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Играта, има право да:  

 1) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие, без това да засегне законосъобразното обработване на данните до момента на оттегляне на съгласието;

2) поиска от „Тирбул“ ЕАД да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

3) отправи запитване до „Тирбул“ ЕАД дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, на кого са били или ще бъдат разкрити и предвидения срок за съхранението им (право на достъп);

 4) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

5) поиска от „Тирбул“ ЕАД личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост); Свържи се с нас

Пиши ни и обещаваме да се свържем с теб възможно най-бързо.

телефон/факс: 02/9995280

X