Site overlay Logo

Официални правила на Фейсбук игра Първи юни

1. Организатор

1.1. Играта, провеждана на официалната страница на Olympus България - https://www.facebook.com/OlympusFoodsBulgaria се организира от „Трибул“ ЕАД, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата на https://www.facebook.com/OlympusFoodsBulgaria

 

2. Характеристики и период за провеждане на играта

2.1. Играта, провеждана на страницата на Olympus Foods Bulgaria представлява изтегляне на томболен принцип на 3 (трима) на брой потребители, отговорили в коментар на въпрос в публикация в страницата на Olympus foods във Фейсбук.

2.2. Играта се провежда в период 1 – 7 юни 2021, като конкретните дати не са предварително зададени и ще бъдат обявявани на https://www.facebook.com/OlympusFoodsBulgaria

2.3. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

 

3. Право на участие

3.1. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България на възраст над 18 години.

В игрите НЕ могат да участват непълнолетни лица, както и лица, работещи за Трибул“ ЕАД и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

 

4. Участващи продукти

4.1. За участие в играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт от продукцията на Трибул“ ЕАД, нито заплащането на каквато и да било такса.

 

5. Начин за провеждане на играта

5.1. За участие в играта участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.

5.2. На https://www.facebook.com/OlympusFoodsBulgaria се публикува пост, съдържащ покана потребителите да играят. За да се включи, участникът трябва да отговори в коментар в същата публикация на въпроса „Коя е любимата закуска на вашите деца?“.

5.3. Изпълнителят уведомява спечелилите участници в едноседмичен срок чрез отделен пост, коментар под поста-игра, в който участниците са се включили, „oтбелязване“ (тагване) на съответния участник или коментар под публикуваното от участника съдържание на https://www.facebook.com/OlympusFoodsBulgaria

5.4. За да получи наградата си, печелившият следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за доставка под формата на лично съобщение в страницата на Olympus Foods България - https://www.facebook.com/OlympusFoodsBulgaria в срок от 10 дни след уведомяването му при условията на т. 5.3.

„Трибул“ ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните.

Повече относно „Политиката ни за лични данни“ можете да прочетете в точка 10 от настоящия регламент.

 

5.5. Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели повишаване на вероятността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на игрите си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

 

6. Награди

6.1. Наградите в играта се състоят от комбинация от продукти и рекламни материали на Организатора.

6.2. Наградите се теглят чрез жребий на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на конкретната игра, освен ако в условието не е посочено друго.

6.3. Печелившите участници ще бъдат обявявани на страницата на Olympus Foods България - https://www.facebook.com/OlympusFoodsBulgaria и се уведомяват от Изпълнителя при условията на т.5.3.

6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

6.5. Наградите се получават чрез куриерска фирма, наета от „Организатора“ за сметка на „Организатора“.

6.6. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите.

 

7. Правила на играта

7.1. Настоящите правила на играта са на разположение в уеб страницата на Olympus - https://www.olympusfoods.bg/

 

8. Правни спорове

8.1. Организаторът на игрите не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с игрите.

8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

 

9. Разни

9.1. Всеки участник в игрите, провеждани на страницата на Olympus Foods България във Facebook - https://www.facebook.com/OlympusFoodsBulgaria се счита за уведомен и запознат с техните правила и съгласен с условията. С включването си в игрите, всеки участник приема имената му, да бъдат публикувани на Facebook страницата на на Olympus Foods България - https://www.facebook.com/OlympusFoodsBulgaria, с цел обявяване на печелившите в Играта.

9.2.  «Организаторът» не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

9.3.   Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С участието си предоставяте информация на „Трибул“ ЕАД единствено с цел добворолното Ви участие в играта.

 

10. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Чрез настоящата Политика за защита на данните искаме да ви помогнем да разберете какви ваши лични данни е възможно да събираме, за какви цели ги събираме и какво правим с тях. Желанието ни е да бъдете информирани за това как използваме предоставената от вас лична информация, какви права имате по отношение на предоставените данни и начините, чрез които можете да упражните правата си.

 

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим в посока запазване на данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени.

 

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате https://www.olympusfoods.bg/, Фейсбук страницата на Olympus foods България, Instagram страница на Olympus foods България или на страница или профил в социалните мрежи на продукт, произвеждан от Olympus или участвате в нашите игри с награди, които организираме по различни поводи.

 

Администратор на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните е „Трибул” ЕАД с ЕИК 119597076

Адрес: гр. Сливен, ул. „Керамика” № 10

Телефон: ++359 44 624464   

Ел. поща: [email protected]

 

За упражняване на вашите права, както и за въпроси, свързани със защита на личните ви данни, можете да се свържете и с надзорния орган - Комисията за защита на личните данни, както следва:

Адрес: София 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email: [email protected]

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/ 

 

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.

 

Ние обработваме и използваме само данни, които сте ни предоставили доброволно, катопредоставянето на даннивъввръзка с участие в игрите, коитоорганизираме, е необходимо условие, за да можелицето да се включи в тях и да получинаградата си. Всяко лице, коетопредоставяданните си носи отговорност за тяхнатадостоверност, както и за това да не предоставя дани на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните дани, тъй като „Трибул” ЕАД няма практическа възможност да контролира този процес. 

При осъществяване на дейността си не обработваме лични данни на непълнолетни лица, като нашата интернет страница е недостъпна за лица под 18 години. Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием.

 

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели: трите имена на лицето, потребителско име в социалните мрежи, телефон и при необходимост точен адрес, с оглед изпращане на спечелена награда от игрите, които организираме. Посочените данни са ни необходими, за да можем да се свържем с вас, когато участвате в нашите игри с награди, при обявяване на списъка с печелившите участници и за да ви изпратим спечелената награда.

Във връзка със съхранението на информацията, която получаваме за Вас, сме предприели технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на вашите лични данни, в това число от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността. 

Личните данни са достъпни само за оторизирани лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа и да ви бъдат максимално полезни, и които са задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност.

Не предоставяме личните ви данни на трети страни извън ЕС, както и ако няма изрично законово или договорно основание за това; не ги продаваме и не ги разпространяваме. 

Съхраняваме личните данни само запериода на провеждане на съответната игра с награди, като след нейното приключване, обявяване на спечелилите участници и раздаване на наградите, ги изтриваме. При спечелване на веществени наградиданните на победителите се съхраняват за срока, през който могат да се предявяват предвидените по закон гаранционни претенции, по отношение на получените награди. 

При наличие на основание за това, данните могат да бъдат съхранявани за срок до изчерпване на правата и погасяване на задълженията на „Трибул” ЕАД във връзка с провежданата игра и до изтичане на приложимите давностни срокове във връзка с възникналите правоотношения между страните.

  

ИГРИ С НАГРАДИ

Вие имате възможност да участвате в pазлични игри с награди, които организираме на нашата интернет страница, във Фейсбук или Инстаграмили игри в други медийни канали. Доколкото в специални правила за защита на данните на съответната игра с награди не е определено друго, или не сте ни дали изрично съгласие с  действие занапред, предоставяната ни от вас в рамките на участието в играта с награди лична информация се използва само за осъществяването на играта с награди (за определяне на печелившите, уведомяване на печелившите, изпращане на наградата).

В случай, че Вие участвате в дадена игра, правното основание за обработването на данни в рамките на игри с награди по принцип е член 6, параграф 1, буква е) от  ОРЗД (наличие на легитимен интерес за администратора). Легитимният интерес на „Трибул” ЕАД произтича от интереса съответната игра с награди да бъде проведена.

Ако в рамките на съответната игра с награди е налице декларирано от вас съгласие, вие имате възможност по всяко време да оттеглите това съгласие, като това ще породи действие занапред.

 

Във връзка с получаването на достъп до личните ви данни от Фейсбук, следва да се запознаете с политиките за защита на личните данни и останалите документи, свързани със защитата на личните данни на Фейсбук.

 

Предоставянето на лични данни на трети лица е възможно само, когато това е необходимо в процеса на провеждане на съответната игра (напр. за изпращане на награда чрез куриерска фирма). Не се предоставят лични данни за други цели, освен конкретно посочените.

След приключване на играта с награди и обявяването на победителите, личните данни на участниците се изтриват. Данните на победителите се съхраняват при веществени награди за срока, през който могат да се предявяват предвидените по закон гаранционни претенции, въз основа на които може да се направи необходимата поправка или замяна при откриване на дефект.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Като субекти на лични данни, имате право във всеки един момент:

  • да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
  • да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или националното ни законодателство.
  • да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
  • да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това.
  • да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили на „Трибул” ЕАД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, с оглед идентифициране на самоличността ви и за да изпълним искането ви.

 

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

2. да откажем да предприеме действия по искането.

 

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

 

„Трибул” ЕАД си запазва правото да изменя или актуализира настоящата Политика за защита на данните включително, но не само, при промени в приложимото законодателство. Всички промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на интернет страницата ни за информация на потребителите.

 

 Свържи се с нас

Пиши ни и обещаваме да се свържем с теб възможно най-бързо.

телефон/факс: 02/9995280

X