Site overlay Logo

Общи условия на игра Три за щастие от OLYMPUS

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

 

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Томболи с награди в магазини/търговски обекти, съгласно списък в Приложение 1 („Кампанията“, „Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на www.olympusfoods.bg

 и /или е достъпна на място в търговския/ите обект/и, в които се провежда участието за томболата/ите.

 

1.2. Кампанията се организира и провежда на български език на територията на всички магазини/търговски обекти съгласно списък в Приложение 1 на настоящите Общи условия.

 

1.3. Периодът на провеждане на Кампанията за всеки търговски обект е посочен съгласно Приложение 1 към настоящите Общи условия(„Период на провеждане”).

 

1.4. Организатор на Кампанията е „Тирбул” ЕАД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК: 119597076, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ПК 8800, ул. „Керамика“ № 10.

 

1.5. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва и/или изменя Официалните Правила по всяко време, като допълненията и/или измененията и промените влизат в сила от датата на официалното им публикуване на Интернет адрес: www.olympusfoods.bg  и/или от датата на оповестяването им на място в търговския/ите обект/и, в които се провежда участието за томболата.

 

1.6. Участието в Кампанията е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Кампанията участникът се счита за уведомен и запознат с  нейните правила и съгласен с условията.

 

 

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

2.1.  Право на участие в Кампанията има всеки клиент на магазин/и, съгласно списък в Приложение 1 към настоящите Общи условия, който има навършени 18 години и е закупил три броя кисели млека Olympus 3.6 %, удостоверени в един касов бон в обявения период на провеждане на Играта за конкретния търговски обект. За да вземе участие в томболата, клиентът трябва да запише на гърба на касовия бон или на издаден от търговския обект дубликат на касовия бон име фамилия и телефон и да пусне бележката в специално обособена урна.

 

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

 3.1. Участието е обвързано с покупка.

 

3.2. За участие в Играта желаещите трябва да са закупили три броя кисели млека Olympus 3.6 %, удостоверени в един касов бон, на гърба на който /или на издадения дубликат на касовия бон/ да попълнят коректно, ясно, точно и четливо своите имена /име и фамилия/ и телефон за връзка, както и да го пуснат в урните за участие, поставени във всеки магазин от списъка съгласно Приложение 1 от настоящите Общи условия  и в рамките на зададения Период на провеждане на Кампанията в конкретния търговски обект.

 

3.3. Всеки участник има право да участва неограничен брой пъти, но може да спечели само една награда за целия период на кампанията.

 

3.4. С участието си в кампанията Участникът се съгласява с настоящите Общи условия, както и с Правилата относно защита на личните данни на всеки участник, към които се препраща в раздел V от Общите условия.

 

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие, съобразно раздел III от настоящите Условия, участва в тегленето на наградите.

 

4.2. Участието в Играта дава възможност за спечелване на Блендери на BOSCH., като броя на наградите/блендерите/ от томболите за конкретните търговските обекти /вериги/ са посочени в списъка в Приложение 1 към настоящите Общи условия.

 

4.3. Организаторът не е производител на продуктите, посочени в точки 4.2, служещи за награда и не носи отговорност в случай на рекламация.

 

4.4. За участие в тегленето на наградата/ите касовите бележки /или издадените им дубликати/ с коректно записаните данни на гърба им  следва да бъдат поставени в предвидените за играта урни, позиционирани във всеки магазин от веригата съгласно списък в Приложение 1 към настоящите Общи условия най-късно до края на работното време на съответния магазин в последният ден от обявения период на Кампанията в него. Касовите бележки, пуснати в урните след този час, няма да участват в тегленето на наградите.

 

4.5. Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез провеждане на томбола. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду Участници, отговарящи на зададените в горните клаузи условия, в присъствието на независима комисия,  съставена от представители на Организатора. Комисията удостоверява резултатите от тегленето. Резултатите от всяка томбола ще бъдат оповестявани на Интернет адрес: www.olympusfoods.bg в срок до 7 дни от провеждането и.

4.6. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – чрез обаждане по телефона на посоченият от тях телефонен номер.

4.7.  Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.8. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно предоставени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.9. Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на www.olympusfoods.bg след свързване с тях по телефона, като с участието си в играта всеки участник потвърждава своето съгласие с това обявяване.

4.10. Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

4.11. Печелившите Участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях адрес. Участникът ще получи наградата си на посочения от него адрес в срок до 14 дни от провеждане на тегленето чрез външно дружество - спедитор/ куриер.

4.12. За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на служител на спедитора/ куриера валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните си с данните на печелившия.

4.13. В случай, че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни.

4.14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

4.15. След края на играта и след раздаване на наградите, както и при необходимост ще се проведе допълнително теглене на печеливши при условие, че са останали нераздадени награди, поради това, че:

- спечелилите не са били намерени от организаторите;

- спечелил участник се е отказал от наградата си.

4.16. Организаторите на играта си запазват правото да променят списъка с имената на спечелилите участници, които не отговарят на условията за получаване на наградите, описани в официалните правила на играта/кампанията.

4.17. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.18. Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на www.olympusfoods.bg . С участието си в томболата участникът потвърждава, че е запознат с условията на кампанията и заявява своето съгласие гореспоменатите данни да бъдат публикувани в секцията с печеливши на www.olympusfoods.bg . С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първото име и фамилията на печелившия.

 

4.19. Наградата се изпраща до печелившия участник с куриерска фирма, за сметка на Организатора, на посочен от печелившия адрес.

 

 

V. ЛИЧНИ ДАННИ

 

5.1. Чрез подаване на касовия бон /или издаденият му дубликат/ за участие в посочените урни Участниците декларират, че са запознати с условията на Кампанията и се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия обработване на техните лични данни.

 

5.2. Личните данни на всички Участници в Кампанията се обработват от Организатора, в качеството му на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и единствено за целите, посочени в настоящите Условия – участие в Кампанията, както и последващо обявяване и предоставяне на награда на печелившите участници.

 

5.3. Правно основание за обработването на данни в настоящата игра с награди е чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) – легитимен интерес на Организатора от провеждане на Кампанията, както и чл. 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД – предоставено съгласие.

 

5.4. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Кампанията. Въпреки оттеглянето на съгласието Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

 

5.5. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Кампанията, са: две имена (име и фамилия) и телефон, а спрямо печелившите също и адрес за доставка, както и телефонен номер.

 

5.6. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Кампанията или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-конкретно, личните данни на печелившите участници, както и, при необходимост, на резервните участници ще бъдат предадени на спедитор за целите на получаване на наградата по възлагане на Организатора.

 

5.7. Събраните във връзка с участие в Кампанията лични данни ще бъдат съхранявани за срокове съобразно провеждането й както и в съответствие с всички нормативни изисквания на европейското и българско законодателство. След изтичане на нормативно определените  срокове данните биват унищожавани и изтривани от всякакви носители, без да бъдат архивирани и/или обработвани за по-нататъшни цели.

 

5.8. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с това описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от „Тирбул“ ЕАД по описания в Условията начин, за целите на участие в Кампанията;

 

VI. ОТГОВОРНОСТ

 

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Кампанията. 

 

6.2. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.

 

6.3. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време поради технически причини, свързани с Кампанията и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Кампанията е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

 

6.4. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили или са дали некоректни данни.

 

6.5. Организаторът не се задължава да води кореспонденция във връзка с непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

 

6.6. Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Кампанията (включително – разходи за достъп до Интернет).

 

6.7. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление.

 

6.8. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия.

 

6.9. Участници, които използват фалшива идентичност в Кампанията и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Кампанията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 

VII. Правни спорове

 

7.1 Организаторът на Кампанията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в никакви правни спорове.

 

7.2  Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Кампанията, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора, съгласно разпоредбите на българското законодателство.

 

XIII. Прекратяване на Кампанията

 

8.1 Настоящата Кампания може да бъде прекратена преди изтичане на обявения срок за провеждането й при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

8.2 Организаторът може да прекрати настоящата Кампания при наличие на нарушение или злоупотреба с правилата на кампанията или при извънредни обстоятелства.

8.3 Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване;

8.4 Организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на Кампанията, както и за причините за това прекратяване на www.olympusfoods.bg

 

IX. ДРУГИ

 

9.1. Задълженията на Организатора на Кампанията се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

 

9.2. Организаторът определя правилата на Кампанията едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Кампанията се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

 

9.3. С включването си в промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила /Общи условия/ и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията за всеки търговски обект/и съгласно Приложение 1 от настоящите Общи условия.

 

9.4. „Тирбул“ ЕАД ще използва предоставените от Вас лични данни само за целите на идентификация, уведомяване на участниците, които са спечелили награди от томболата и обявяването им, и няма да съхранява тези данни  извън законоустановения срок след приключване на играта или да ги обработва или използва по друг начин.

 

9.5. В случаите неуредени в настоящите Условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Настоящите Условия влизат в сила на 21.09.2021 г.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Списък на търговските обекти/вериги/ участващи в Кампанията.

Период за провеждане на кампанията за всеки обект/и. Награден фонд.

 

ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ

АДРЕС НА ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

НАГРАДЕН ФОНД

ПЕЧЕЛИВШИ

Сливен

Мерканто

 

21.09 – 12.10.2021

5 блендера

Мария Димитрова
Марияна Бончева
Тодор Кабаджов
Цанка Цанева
Радостина Пуцова

Пловдив

Лекси

 

21.09 – 31.10.2021

10 блендера

Теодора Цонева
Атананска Вълчалова
Петя Тончева
Красимира Бръмбарова
Светлозар Бургов
Йорданка Димитрова
Даниел Събчев
Мариана Войникова
Силвия Малчева

Враца

Финес

 

21.09 – 12.10.2021

5 блендера


Мария Борисова
Петър Петров
Преслава Пламенова
Кристина Иванова
Христиан Евстатиет 

Русе

Пацони

 

13.09 – 05.10.2021

10 блендера

Валентина Вълова
Елена Узунова
Дияна Димитрова
Кремена Александрова
Мария Кръстева
Пенка Илиева
Людмила Атанасова
Десислава Досева
Айнур Гариева
Искендер Данаджиев

Стара Загова

Си Би Ес

 

29.09 - 20.10.2021

10 блендера

Пенка Динева
Киро Кирев
Петър Йорданов
Юлияна Проданова
Олга Георгиева
Костадин Костадинов
Мартина Цочева
Николай Петров
Диана Топалова
Мария Трифонова

София

Коме

 

07.10. - 31.10.2021

10 блендера

Велина Спасова
Елеонора Ненкова
Милена Жаафар
Вергиния Стефанова
Красимира Луканова
Никола Николов
Боряна Сливенска
Тома Янкулов
Христина Савова
Радослав Лазаров

Плевен

Фантазия

 

13.10. - 03.11.2021

5 блендера

Ирена Василева
Даниела Георгиева
Галя Макавеева
Лидия Ламбова
Атанас Палхутев

 

 Свържи се с нас

Пиши ни и обещаваме да се свържем с теб възможно най-бързо.

телефон/факс: 02/9995280

X

X
X