Site overlay Logo

Carpos носи награди в Lidl

Купи Carpos по избор от Lidl в периода 24.08 - 06.09, сканирай Lidl Plus на каса при покупката и участвай в томбола за страхотни награди!

Можеш да спечелиш 1 от 2 бр. Ultra All Inclusive спа почивки в Grand hotel Bansko или 1 от 45 бр. блендери Silvercrest.


Пълни правила:

Период на провеждане: 24.08.2023 – 06.09.2023

1.Организатори
Играта се организира съвместно от „ТИРБУЛ“ ЕАД, седалище и адрес на управление: Сливен, ул. „Керамика“ 10, ЕИК 119597076 и ЛИДЛ (ЛИДЛ България ЕООД & Ко. КД, ЕИК 131071587), наричани по-долу общо „Организатор или по отделно “LIDL” и „ТИРБУЛ”. 

2. Право на участие
Право на участие имат физически лица, пребиваващи в Република България. С участието си в играта, участникът приема условията за участие и потвърждава, че е навършил 18-годишна възраст и е дееспособен, с изключение на служителите на ТИРБУЛ и LIDL, членовете на техните семейства и лицата, взели участие в организацията и провеждането на настоящата игра. Участие от името на трето лице не е допустимо.

3. Период на провеждане 
24.08.2023 г. –06.09.2023 г.

4. Условия и начин на провеждане, правила за участие и получаване на наградите
Условие за участие в играта е инсталиране на приложението Lidl Plus на смартфон, както и създаването на акаунт. За всяка покупка на посочените в т. 5 ядкови напитки с марка Carpos при покупка на минимум 1 бр. в един касов бон в периода 24.08.2023 – 06.09.2023, при която клиентите се идентифицират на касата с приложението Lidl Plus, те получават възможност за участие в играта. Под идентифициране се има предвид маркиране на QR кода от приложението на устройството на касата преди завършване на покупката.
Покупка на 2 бр. ядкова напитка Carpos означава 2 участия. Покупка на 3 бр. ядкови напитки Carpos, идентифицирана с Lidl Plus, означава 3 участия т.н. до изчерпване на броя ядкови напитки на съответната покупка. . В случай на спечелване на награда клиентският идентификатор на участника (това е клиентския номер в приложението Lidl Plus, генериран при първоначална регистрация в приложението), неговото собствено и фамилно име, телефонният му номер и имейл, записани в приложението при първоначална регистрация в самото приложението Lidl Plus, ще бъдат предадени на организатора „ТИРБУЛ“ ЕАД.
Тегленето на печелившите участници ще се проведе на 08.09.2023 г. 
Тегленето се осъществява от LIDL посредством специализиран софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на наградите. 
Изтеглените печеливши участници ще бъдат обявени на www.lidl.bg/carpos най-късно в сряда, 13.09.2023 г. Обявлението ще включва публикуване на две имена на участника, както и частично изписване на телефонния му номер (пример 359895xxxxx69). Имената и телефонният номер са въведените в Lidl Plus при първоначална регистрация, в случай че има несъответствие, Организаторът  и Лидл не носят отговорност. 
Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus и устно по телефон или писмено по имейл, регистриран в приложението Lidl Plus, от служител/и на ТИРБУЛ.
Служител/и на ТИРБУЛ ще се свържат с печелившите в срок от 7 работни дни от датата на тяхното теглене. 
Печелившият участник трябва да потвърди желанието си за получаване на наградата в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване, че е спечелил награда и да предостави информация за получаване на наградата, както и ЕГН за целите на данъчно облагане. 
Стойността на наградата подлежи на облагане съгласно чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). В тази връзка всеки участник, спечелил награда, е необходимо да съдейства с посочената по-горе информация. 
Ако „ТИРБУЛ“ ЕАД не успее да се свърже с печеливш участник, поради грешни или невярно предоставени данни за контакт (телефон, имейл) или не получи обратна връзка от него в предвидения срок или ако се установи, че е предоставено невалидно/невярно ЕГН и при молба не предостави коректно или въобще откаже да предостави ЕГН (за целите на данъчното облагане) или друга информация, необходима за изпращане на наградата, то печелившият губи правото да получи своята награда, а LIDL си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш участник в играта. 
Допълнително теглене ще се извърши в срок от 6 (шест) дни от изтичане на 5-дневния срок, в който печелившият е трябвало да потвърди желанието си за получаване на наградата и да предостави нужната информация. В допълнителното теглене не участват вече изтеглени участници.
Ангажимент на ТИРБУЛ е да изпрати наградата по куриер, за своя сметка, до посочения от печелившия участник адрес в срок до 5 (пет) работни дни след предоставяне на пълна информация за доставка. Адресът на печелившия участник ще бъде посетен от служителите на куриерската компания само веднъж. В случай че служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, тя ще остане на съхранение в най-близкия офис на съответната куриерска компания. Съответният участник ще бъде уведомен от куриерската компания за адреса на офиса чрез обаждане или SMS известие на телефона, предоставен от участника. Печелившият участник губи правото си да получи наградата, ако в срок от 6 работни дни не посети лично офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата.

5. Продукти участващи в играта
Всички ядкови напитки с марка Carpos, налични в търговска верига LIDL. Наличността на продукти зависи от търговската политика на търговска верига LIDL и е възможно да се различава в различни региони и/или обекти от веригата.

6. Награди
Всеки участник, при покупка на минимум 1 бр от посочените в т. 5 ядкови напитки с марка Carpos. в един касов бон в периода 24.08.2023 – 06.09.2023, който се е  идентифицирал на касата с приложението Lidl Plus, , автоматично получава възможност да участва в тегленето на 1 от 45 блендера Silver Crest Greener recycle SSMGR 600 A1 или 1 от 2 СПА почивки за двама на база Ultra All Inclusive в Гранд Хотел Банско.
Ваучерът включва 2 нощувки за двама на база Ultra All Inclusive, с ползване СПА и фитнес от веригата Pulse. Срок за ползване: до 30.11.2023г/ извън официални празници/.
Един участник може да активира неограничен брой участия, но може да бъде изтеглен само веднъж и има право само на една награда.Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица. Наградите не могат да се изплащат в пари.

7. Заключителни разпоредби
Тези Условия за участие и указания за защита на лични данни за играта ще бъдат публикувани на интернет страницата на Играта на www.lidl.bg/carpos и на www.olympusfoods.bg/carpos, а по усмотрение на LIDL и ТИРБУЛ могат да бъдат публикувани и по друг начин, например при поискване в магазин Lidl
С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Условия и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.
LIDL и ТИРБУЛ си запазват правото да допълват и променят тези Условия, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на посочената интернет страницата, без да е необходимо уведомление. 
LIDL и ТИРБУЛ не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта.
LIDL и ТИРБУЛ не носят отговорност за затруднения в регистрация и участие в Играта поради обстоятелства извън техния контрол, като проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), прекъсвания и грешки по време на сканиране на приложението на касата, загуба на вече въведена информация и други технически проблеми и каквито и да са други подобни обстоятелства.

8. Списък на наградите
45 блендера Silver Crest Greener recycle SSMGR 600 A1 
2 СПА почивки за двама на база Ultra All Inclusive в Гранд Хотел Банско.
Ваучерът включва 2 нощувки за двама на база Ultra All Inclusive, с ползване СПА и фитнес от веригата Pulse. Срок за ползване: до 30.11.2023г/ извън официални празници/.

 

Защита на личните данни

1. Играта се провежда при съвместно администриране на лични данни. Данните за съвместните администратори на лични данни са:

1.1. „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587, с определено длъжностно лице за защита на данните, с което може да се установи контакт на [email protected], наричано за кратко „LIDL“.

1.2. „ТИРБУЛ“ ООД, седалище и адрес на управление: Сливен, ул. „Керамика“ № 10, ЕИК 119597076, имейл: [email protected],  наричано за кратко „ТИРБУЛ“.

2. Видове и източници на данните
За нуждите на провеждането на играта ще бъдат обработени следните лични данни:
- Клиентски идентификационен номер от приложението Lidl Plus на всички участници в играта;
- Допълнително, три имена, телефонен номер, имейл, адрес за доставка и ЕГН на спечелилите.

3. Какви са ролите на администраторите на лични данни в хода на обработката на данни?
- Събиране на данните за участие в играта – извършва се от LIDL посредством приложението Lidl Plus;
- Уведомяване на участниците за обработването на личните им данни – извършва се от LIDL посредством приложението Lidl Plus;

- Теглене на печелившите участници – извършва се от LIDL
- Предоставяне на данните от приложението Lidl Plus на печелившите участие от LIDL на ТИРБУЛ;
- публикуване на данните на спечелилите участници – извършва се от LIDL на адрес www.lidl.bg/carpos
- осъществяване на контакт със спечелилите участници – извършва се от ТИРБУЛ;
- събиране на данни за доставка – три имена,телефонен номер, адрес за доставка както и ЕГН за целите на деклариране на данните в НАП – извършва се от ТИРБУЛ.
- изпращане на наградите на спечелилите участници – извършва се от ТИРБУЛ.
- деклариране в НАП на спечелените награди от печелившите участници – извършва се от ТИРБУЛ.
- заличаване на личните данни – извършва се от ТИРБУЛ.

4. Цели и правно основание на обработката на лични данни
Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, изключително за нуждите на провеждането на играта (напр. за определяне на спечелилите, уведомяване на спечелилите, изпращане на наградата), както и с цел изпълнение на законовите изисквания за заплащане и за деклариране на дължимия данък в НАП, във връзка с данъчното облагане на наградите. Правното основание за обработка на данни в контекста на провежданите игри по правило е член 6, параграф 1, буква б от GDPR, като получаването на данните от ТИРБУЛ се извършва на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR, поради наличието на легитимен интерес от провеждането на играта на база сключен договор с LIDL. Участието в играта не е възможно без тези данни. Правното основание за обработка на данните (три имена и ЕГН), в контекста на деклариране в НАП - чл. 6, параграф 1, буква в) от GDPR във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. 
Организаторът има легитимен интерес да рекламира себе си и своите игри; освен това съществува обществен интерес (по-специално при останалите участници) от действителното провеждане на играта и от разпределението на наградите.

5. Получатели/Категории получатели:
Данните няма да бъдат предоставяни за обработка на други лица.

6. Период на съхранение/Критерии за определяне на периода на съхранение:
След приключване на играта и обявяване на спечелилите, личните данни на участниците, както телефонните номера на спечелилите награда ще бъдат заличени.
Личните данни, необходими за деклариране на наградата – пълно име и ЕГН, ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

7. Права на субектите на данни
Участникът има право да поиска безплатно информация за съхраняваните негови лични данни. Участникът също има право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните му данни и правото да получи съответните данни в структуриран формат. Участникът може по всяко време да възрази срещу обработката на данни, която е необходима за защита на законните интереси на Лидл, на ТИРБУЛ или на трета страна. Ако участникът е дал съгласието си за обработка на данни в рамките на настоящата игра, той има право да оттегли това съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще. Освен това участникът може да се свърже с надзорния орган за защита на данните, по-специално в държавата-членка по местоживеене или мястото на предполагаемото нарушение.
За Република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: [email protected]Свържи се с нас

Пиши ни и обещаваме да се свържем с теб възможно най-бързо.

телефон/факс: 02/9995280

X

X
Susteinability Popup
X